Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

In mijn Praktijk Fems therapie Arnhem werk ik principieel vanuit wederzijds vertrouwen, dat is de basis voor succesvolle therapie. Daarmee lijkt het hebben van algemene voorwaarden in tegenstrijd. Het hebben van algemene voorwaarden en het ondertekenen daarvan is inmiddels verplicht.  Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt / cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten/cliëntendossiers aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten/ cliëntengegevens.

Alle hypnotherapeuten, lid van Nederlandse Beroepsvereniging (NBVH) zijn gehouden aan het 'Reglement Beroepscode' van de NBVH. Zij vallen onder het reglement Tucht- en klachtrecht van de NBVH tel: 010-4667227

Artikel 1. Definities

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Praktijk Fems therapie Arnhem : de opdrachtnemer

2.Fems therapie Arnhem is een eenmanszaak, gevestigd te Arnhem, aan de Statenlaan 8 , 6828 WE Arnhem. Fems therapie Arnhem gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van haar diensten.
– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het laten verrichten van diensten door Fems therapie Arnhem.
– diensten: alle door Fems therapie Arnhem van de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
– cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, therapeutisch- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
– partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Fems therapie Arnhem een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Fems therapie Arnhem diensten aanbiedt of levert. Van deze voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Niet alleen Fems therapie Arnhem maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Fems therapie Arnhem uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met Fems therapie Arnhem gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Fems therapie Arnhem gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen door Fems therapie Arnhem verlangd kan worden. Fems therapie Arnhem is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de NBVH en RBCZ  deze hanteren.
2. De
cliënt draagt er zorg voor dat de behandelovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Fems therapie Arnhem worden verstrekt. Indien deze niet tijdig aan Fems therapie Arnhem zijn verstrekt, heeft Fems therapie Arnhem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Fems therapie Arnhem behoudt zich het recht om opdrachtgevers en/of cliënten te weigeren en zal, indien zulks het geval is, de reden opgeven.
4. Fems therapie Arnhem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fems therapie Arnhem is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fems therapie Arnhem kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult anders dan een kennismakingsgesprek.

Artikel 4. Contractduur en opzegging

1. De overeenkomst tussen Fems therapie Arnhem en opdrachtgever kan door beide partijen op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 5 en 6, en zonder opgaaf van redenen worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5. Annulering

1. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de therapie, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Fems therapie Arnhem, anders rechtvaardigen.
2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt, diens vertegenwoordiger of de opdrachtgever. In geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Fems therapie Arnhem gerechtigd om het volledige tarief gelijk aan eenmaal het uurtarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

3. In geval van overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van afmelding door ziekte tot 2 uur voor de behandeling is Fems therapie Arnhem gerechtigd 20 euro in rekening te brengen. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht.

4. Fems therapie Arnhem behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van de sessie of training, onder invloed lijkt te zijn van bovengenoemde middelen, heeft Fems therapie Arnhem het recht de sessie te annuleren en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling en incasso

1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Fems therapie Arnhem binnen 15 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door opdrachtgever verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan.

3. Indien na een tweede termijn van 15 dagen betaling uitblijft, is Fems therapie Arnhem gerechtigd de vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever.  Als lid van de NBVH maakt Fems therapie Arnhem gebruik van Medicas incassobureau, voor voorwaarden zie https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

4. Bij achterstallige betaling van maximaal drie sessies zal de therapie worden gestopt tot aan de betaling is voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Fems therapie Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Fems therapie Arnhem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fems therapie Arnhem.
2.
De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn. Indien er sprake is van ernstig risico gedrag waarbij cliënt of diens omgeving gevaar loopt behoudt Fems het recht de therapie te beëindigen in verband met te weinig expertise/behandelmogelijkheden.(suïcidaal gedrag, automutilatie en agressie of acting out gedrag kunnen hier onder vallen)

3. Elke aansprakelijkheid van Fems therapie Arnhem voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

4. Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever en/of cliënt past interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
2. Alleen na nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Fems therapie Arnhem kan van de in lid 1 benoemde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 9. Persoonsgegevens en privacy

1. Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Fems therapie Arnhem een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen worden in het dossier. FEMS  registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal coach dossier (DCD) en een papieren dossier.Er is een privacyovereenkomst afgesloten met DCD (houder digitaal cliënten dossier) tbv bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt.

2. Fems therapie Arnhem doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Fems therapie Arnhem zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonimiseren, gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.

3. Indien cliënt niet de opdrachtgever is worden alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie gedeeld met de opdrachtgever. Overige informatie uit het dossier wordt alleen na expliciete toestemming van de cliënt gedeeld met de opdrachtgever.

4. Op facturen worden door Fems therapie Arnhem of de administrateur alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor declaratie bij een zorgverzekeraar vermeld: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (zoals bijvoorbeeld consult hypnotherapie) en de kosten van het consult. Er is een privacyovereenkomst afgesloten met de administratiekamer tbv bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt.

5. Het cliëntendossier blijft conform de WBGO 15 jaar bewaard, archivering vindt versleuteld digitaal plaats. Na 15 jaar en eerder alleen op expliciet, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.

6. Door het aangaan van een overeenkomst met Fems therapie Arnhem wordt aan Fems therapie Arnhem, conform lid 1 t/m5, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

7. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Fems therapie Arnhem zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 10. Klachten en geschillen

1. Fems therapie Arnhem is als lid van de NBVH aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.

2. Bij een klacht dient de cliënt en/of opdrachtgever in eerste instantie contact op te nemen met Fems therapie Arnhem. Indien dat onvoldoende resultaat oplevert of cliënt en/of opdrachtgever een zodanige klacht heeft dat deze niet met Fems therapie Arnhem besproken kan worden kan via het secretariaat van de NBVH contact opgenomen worden met de klachtencommissie. Meer informatie omtrent de klachtenprocedure en regelgeving is te vinden op de website van de NBVH (https://www.hypnotherapie.nl/klachten/) en SCAG (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/complementaire-en-alternatieve-geneeswijzen#)

 
 

Feedback

Heb je gebruik gemaakt van een therapie bij FEMS en heb je hierover een opmerking of klacht? Gebruik dan het formulier: Klik hier

FEMS is aangesloten bij:

  • EMDR Therapeuten Nederland
  • RBCZ
  • NBVH